Veelgestelde vragen

Producten

Lees meer

Levenscyclus Analyse

Lees meer

Duurzaamheid

Lees meer

Producten

Hoe verzekeren we ons van de legaliteit van het hout dat we aankopen?

 • We handelen niet in houtsoorten die verboden zijn volgens de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier-en plantsoorten.

 • We verkiezen om gecertificeerd hout te kopen dat voldoet aan internationaal erkende derde partij organisaties.

 • We verzekeren een zorgvuldigheidsstelsel uit te voeren zoals vooropgesteld in de Europese houtverordening (EUTR 995/2010).

 1. We voeren audits uit ter plaatse en/of

 2. Al onze leveranciers moeten voldoen aan ons eigen ontwikkeld zorgvuldigheidssysteem (due diligence)

 3. We gebruiken satelietbeelden, GPS tracking en DNA analyse, isotopen, enz.

 4. We investeren in de nieuwste technologiën zoals Blockchain en in geavanceerde digitale vingerafdruk herkenning .

 • 3de partijen ondersteunen ons bij het uitvoeren van controles van onze Chain of Custody.

 • Onafhankelijke audit kantoren worden ingeschakeld om ons te garanderen dat onze leveranciers voldoen aan de geldende wetgeving in het land van oorsprong.

 • Bij Vandecasteele Houtimport hebben we bijzonder veel geïnvesteerd om onze due diligence robuuster en transparanter te maken.  Zó hebben we sinds januari 2019 voor de import vanuit Brazilië een bosingenieur in dienst genomen om veldaudits en CoC-verificatie uit te voeren.

  Door de audits ter plaatse uit te voeren doorheen de volledige Braziliaanse toeleveringsketen, verifieert Vandecasteele Houtimport dat alle actoren in de toeleveringsketen een robuust "CoC" hebben.

  Vandecasteele Houtimport neemt passende mitigerende maatregelen om de risico's in de toeleveringsketen terug te brengen tot een laag risico niveau. Alleen als alle risico beperkende maatregelen samen een verwaarloosbaar risico niveau bereiken, kan het hout worden geïmporteerd en door Vandecasteele Houtimport op de Europese markt worden gebracht.

  De due diligence van Vandecasteele Houtimport impliceert een continu proces in de dagelijkse werkzaamheden van inkoop, opslag, transport en verkoop van het hout. Het EUTR team telt 4 voltijdse medewerkers.

Hoe dragen we bij aan de ecologische waarde van het hout?

 • In overeenstemming met alle belangrijke internationale certificeringsnormen, promoten we duurzaam en verantwoord  bosbeheer. Dit waarborgt het behoud van bossen, beschermt de biodiversiteit, gaat ontbossing en illegale houtkap tegen en stopt het verlies en de aantasting van bosecosystemen.

 • Door op een verantwoorde manier hout te verhandelen behouden we duurzaam beheerde bossen die klimaatneutraal zijn: de hoeveelheid koolstof die vrijkomt bij het oogsten is gelijk aan of kleiner dan de hoeveelheid die uit de atmosfeer wordt gehaald. Bovendien blijft de CO2 opgeslagen in het hout gedurende de volledige levensduur van het hout, bewaard.

 • We promoten het verantwoord gebruik van gecertificeerd hout als het meest milieuvriendelijke bouw- en productiemateriaal als milieuvriendelijke vervanger voor minder duurzame materialen zoals PVC, staal of beton.

 • Om de bossen op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier te ontginnen, worden er verschillende onbekende houtsoorten gekapt. Wij verhandelen een hele reeks minder bekende houtsoorten, die anders hun ecologische waarde zouden missen: zo bieden we meer dan 33 verschillende houtsoorten aan uit Afrikaanse bossen, en zo’n 32 verschillende soorten uit Zuid-Amerikaanse bossen.

 • In vergelijking met vele andere importeurs kopen wij een heel assortiment van afmetingen aan.  Op die manier optimaliseert de leverancier het rendement van een stam.

 • We houden voorraad aan voor onze klanten Zó kunnen onze leveranciers het transport naar Europa optimaliseren.

 • Sinds januari 2019 heeft Vandecasteele Houtimport voor de import vanuit Brazilië een bosingenieur in dienst genomen om veld-audits en CoC-verificatie uit te voeren.

Hoe dragen we bij aan de economische waarde van hout?

 • Op lange termijn zijn lokale gemeenschappen wereldwijd afhankelijk van de ecologische EN de economische waarde van hun bossen op voorwaarde dat deze op een duurzame manier worden beheerd.

 • Op korte termijn is de belangrijkste motor voor ontbossing echter niet de houtoogst, maar de landbouwuitbreiding.
  Een hectare palmolie, sojaplantage of veeteelt is veel lucratiever op korte termijn dan een hectare bos.

 • Het duurzaam oogsten van bomen in goed beheerde bossen verlaagt echter direct de alternatieve kost van het niet omzetten van bossen in plantages. Dit vormt tegelijkertijd ook de beste garantie voor het eeuwig voortbestaan van het bos.
  Zolang de lokale gemeenschap kan leven van het bos, functioneert die als een veilige bankrekening voor de lokale bevolking.
  Gezonde bossen betekenen een recurrent inkomen op lange termijn waar de duurzame oogstwisselingscycli, het bosvoorraadbeheer en de selectieve kapnormen van commerciële soorten worden gerespecteerd.

Hoe dragen we bij aan de maatschappelijke waarde van hout?

 • Als maatschappelijk verantwoord bedrijf sluit Vandecasteele Houtimport zich aan bij internationale “best practices”, zoals de normen die zijn vastgelegd in de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden van de Verenigde Naties.
  Waar mogelijk, omvatten de audits ook een controle waarbij wordt nagegaan of de leveranciers de kernconventies van de IAO respecteren, de IAO Code of Practice Safety and Health in Forestry Work, de VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren en de Verklaring van de rechten van de mens.

 • Vandecasteele zet zich in om deze internationale best practices uit te breiden naar al haar leveranciers.

Wat is ons engagement?

Vandecasteele Houtimport engageert zich om tegen 2025 enkel gecertifceerd hout te verhandelen.

Levenscyclus Analyse

Hoe kan hout de klimaatopwarming tegengaan?

In totaal slaat het volume hout dat in gebruik is en verwerkt wordt in Europa momenteel 38,2 miljoen ton CO² op. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer.

Het gebruik van hout als alternatief voor andere materialen, vooral in de bouwsector, kan de ecologische voetafdruk die de mens op het klimaat heeft nog verder helpen verkleinen. Het aanpassen van materiaalkeuzes, de ontwerpen, alsook de productieprocessen aan de nieuwe omstandigheden is een grote uitdaging voor de bouwsector. Meer gebruik van op hout gebaseerde producten en houten constructies is een belangrijk onderdeel van de oplossing vanwege de koolstofopslag en substitutie-effecten van het materiaal.

Het bos haalt zijn vitaliteit uit de zon. Door fotosynthese wordt zonne-energie geabsorbeerd en reageert het met CO² om voedingsstoffen te produceren voor de groeiende bomen.

De producten van het bos bevatten koolstof die door de bomen is opgenomen in de vorm van koolstofdioxide: hout vangt CO² op

Fotosynthese, 's werelds meest essentiële formule

6H2O + 6CO2 + zonne-energie > C6H12O6 + 6O2

Water kooldioxide > glucose + zuurstof

Voeren we milieu en sociale impact beoordelingen uit?

 • We houden ons aan de Europese houtverordening 995/2010 (EUTR) die in 2013 van kracht is geworden en die het op de Europese markt brengen van illegaal gekapt hout verbiedt.

 • De verordening is een belangrijk onderdeel van de inspanningen van de Europese Unie om ontbossing tegen te gaan en bedreigde boomsoorten te beschermen als onderdeel van het EU-FLEGTactieplan voor bosbouw, wetgeving, handhaving, governance en handel (FLEGT).

 • Om een ​​due diligence-proces dat aan deze EUTR / FLEGT wetgeving voldoet te garanderen, voeren we permanent zelf uitgevoerde audits uit, waaronder:

 1. veld audits bij bosbeheereenheden en / of

 2. jaarlijkse audits bij leveranciers

 3. We gebruiken satellietbeelden GPS data en digitale vingerafdrukken

 4. We onderzoeken permanent de nieuwste traceerbaarheidstechnologieën zoals DNA analyse, isothopen, Block Chain en geavanceerde digitale vingerafdrukherkenning.

Ondersteunen we projecten ter bestrijding van illegale houthandel en ontbossing?

 • We zien er permanent op toe dat geen van het hout dat door Vandecasteele wordt verhandeld voorkomt op de CITES-lijst (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

 • We voeren een sensibilisatiebeleid om uitsluitend gecertificeerd hout te kopen dat voldoet aan internationaal erkende standaarden zoals FSC® (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the endorsement of Forest Certification), OLB (Origine et Légalité des bois), TLV (Timber Legality Verification) en de NEPcon LEGAL SOURCE-standaard.

Welk percentage van de voorraad is gecertificeerd?

Ons engagement resulteert in de volgende scores:

 1. Naaldhout: 100% FSC® of PEFC

 2. Tropisch hardhout: 50% FSC®- PEFC – OLB - TLV en 3de  partij gecertificeerd.

Hoe volgt VDC de oorsprong van het hout langsheen de volledige toeleveringsketen?

Om een ​​due diligence-proces dat aan deze EUTR / FLEGT wetgeving voldoet te garanderen, voeren we onafhankelijke audits uit, waaronder:

 1. onafhankelijke veld audits bij bosbeheereenheden en / of

 2. jaarlijkse audits bij leveranciers

 3. We gebruiken satellietbeelden GPS data en digitale vingerafdrukken

 4. We onderzoeken permanent de nieuwste traceerbaarheidstechnologieën zoals DNA analyse, isothopen, Block Chain en geavanceerde digitale vingerafdrukherkenning.

Waar mogelijk helpen commerciële partners door de controle en verificatie van documenten in de gehele toeleveringsketen uit te voeren.

We verifiëren de naleving van de toepasselijke wetgeving in het land van oogst en in elk verwerkingsland van de toeleveringsketen door middel van onafhankelijke audits.

In 2019 heeft Vandecasteele een lokale “Sustainability Field Supervisor” aangesteld in Brazilië.

Heeft VDC een gedocumenteerde duurzaamheidsstrategie een aangestelde Duurzaamheidsmanager?

We hebben een duurzaamheidsmanager aangesteld  en we zijn sinds 2000 bezig met duurzaamheidsbeheer in alle facetten en geledingen van ons bedrijf.

Kerncijfers?

GRI(Global reporting initiative)  rapportage - we bewaren al onze gegevens minimum 5 jaar - op basis van deze cijfers beheren we ons actieplan voor de volgende jaren.

Aantal uitgevoerde due diligences? Welke procedure? Welke kernparameters worden onderzocht?

Er is 1 generieke due diligence voor al onze aankopen. Afhankelijk van het land van oorsprong, voeren we de nodigde mitigerende maatregelen uit.

Wie voert de due dilligence uit?

Het voltallige inkoopteam onder supervisie van het senior managementteam.

Hoe vaak worden bestaande leveranciers opnieuw gescreend?

Er wordt ten minste elke 12 maanden een due diligence-onderzoek uitgevoerd om na te gaan of de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

Investeert VDC in projecten van Maatschappelijk belang? Specificeer per gebied.

 • Gezondheidszorg – FSC® ondersteunt de gezondheidszorg voor lokale gemeenschappen

 • Opleiding - Habbekrats - opleiding houtbewerker - opleiding imker

 • Landbouw, landbouw en visserij - We ondersteunen de lokale landbouw

 • Wegeninfrastructuur - We hebben onze eigen wegen aangelegd - een fietspad en voetpad naast ons bedrijf alsook onze eigen toegangsweg voor vrachtwagens.

 • Watervoorziening - we hebben onze eigen waterreservoirs, die verschillende doelen hebben: landschap en architectuur, water opvangen, overstromingen in het gebied voorkomen, bluswater, noodhulp aan boeren in tijden van droogte.

 • Bosbeheer – Door aankoop van gecertificeerd hout ondersteunen we alle projecten voor duurzaam en verantwoord bosbeheer -  FSC® - PEFC - OLB - TLV en NepCon Legal Source.

 • Alle andere activiteiten om inkomsten te genereren voor goede doelen

 • de Warmste Week, België's meest succesvolle eindejaarsprogramma voor goede doelen - Habbekrats - elk jaar kiezen we voor een nieuw project dat we vervolgens financieren en ondersteunen met ons hele team.

Duurzaamheid

Hoe integreert Vandecasteele duurzaamheid in haar dagelijkse bedrijfsvoering?

Vandecasteele Houtimport is een familiebedrijf dat duurzaam ondernemen hoog in het vaandel draagt.
Sedert het jaar 2000 engageert het bedrijf zich via het West‐Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen van de POM om vrijwillig te streven naar continue verbeteringen op bedrijfs ‐en maatschappelijk vlak door evenwichtige aandacht te besteden aan economische, milieu en sociale impact tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering.
Duurzaam ondernemen is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs-en maatschappelijk vlak door sociale, milieu- en economische overwegingen evenwichtig en coherent in de bedrijfsvoering en het bedrijfsbeleid te integreren. Continue verbetering en dialoog met alle stakeholders van het bedrijf maken deel uit van dit proces.  Naast ‘People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace zijn er nog andere ‘P’s die even belangrijk zijn bij het uitwerken van een duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf moet een duurzaamheidsbeleid (Policy) uitvoeren in al zijn facetten (investeringen, producten, processen, aankopen …), dit veronderstelt betrokkenheid van zowel het management als van de werkvloer (Participation) en vereist enthousiasme en gedrevenheid bij de medewerkers (Passion).
Het Charter Duurzaam Ondernemen wordt gebruikt als beleidsinstrument om te streven naar perfectie. Via een actieplan op maat neemt ieder bedrijf concrete initiatieven om op een meer verantwoorde manier te ondernemen.

 • Sinds het jaar 2000, hebben we 570 duurzaamheidsacties gerealiseerd over 10 thema's. De charterthema’s richten zich op 10 onderwerpen, waaronder het duurzaam omgaan met grondstoffen, energie, water, het ketenbeheer, het maatschappelijk engagement, partnership, de ecologische voetafdruk, enz… Ook de integratie van ons bedrijf in de omgeving, het mensvriendelijk ondernemen, stuk voor stuk belangrijke thema’s voor ons bedrijf (3 acties per jaar per thema x 19 jaar)

 • Sinds 2018 heeft het Charter een facelift ondergaan. De “VOKA” (Kamer van Koophandel) heeft het overgenomen en heeft de naam veranderd in Voka Corporate Sustainability Charter. Het nieuwe charter is gebaseerd op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Bedrijven die meer dan 3 jaar meedoen en die de 17 Duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties hebben geïntegreerd in hun dagelijkse bedrijfsvoering, ontvangen van CIFAL FLANDERS een UNITAR-certificaat (Instituut voor Opleiding en Onderzoek van de Verenigde Naties). Dit jaar behaalden we ons eerste Unitar Cifal Certificaat en zijn we "SDG PIONEER".

 • De 10 Thema's van Duurzaam Ondernemen

  1. Behoorlijk Bestuur :
  Duurzaam ondernemen integreren in het beleid en de activiteiten van de organisatie. Aantoonbaar maken van de opvolging van de relevante sociale, welzijns- en milieuwetgeving en continu werken aan de conformiteit met deze regelgeving. Definiëren van relevante prestatie-indicatoren en monitoring om de continue verbetering van de economische, sociale en milieuprestaties te kunnen opvolgen.

  2. Maatschappelijk engagement
   Het opnemen van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en het voeren van eerlijke handelspraktijken. Het ondersteunen van de lokale economie en zich engageren in de lokale gemeenschap.

  3. Communicatie en dialoog.
  Open communiceren en dialogeren met personeel, overheid, omgeving en andere relevante stakeholders over het beleid, de realisaties en de resultaten. Verbeteren van de betrokkenheid van de werknemers bij het bedrijfsbeleid. Correcte productinformatie geven.  Uitbouwen van een positieve relatie met de buurt.

  4. Mensvriendelijk ondernemen
  Mensvriendelijk ondernemen met respect voor de werknemer, oog voor de kwaliteit van de arbeid, het welzijn van de werknemers en het voeren van een non-discriminatiebeleid. De werknemers motiveren, optimaal gebruik maken van hun competenties en talenten en hen mogelijkheden bieden voor ontplooiing.

  5. Risico-beheersing
  Een risico-beheersing uitwerken en opvolgen om de impact op mens, milieu en economie te beperken. Opvolgen van de productveiligheid.

  6. Duurzaam investeren, aankopen en product-en dienstontwikkeling
  Duurzaamheid integreren in de uitbouw van de bedrijfsinfrastructuur, het investerings- en aankoopbeleid en de product- en dienstontwikkeling.

  7. Ketenbeheer
  Bedrijfsprocessen optimaliseren door het eco-efficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen. Afval beperken en nuttige toepassingen zoeken voor afvalstromen. Waterbronnen zuinig en optimaal gebruiken

  8. Klimaatverandering en Energie
  Emissies van CO² en broeikasgassen maximaal voorkomen. Toepassen van een energieboekhouding en rationeel energiegebruik. Streven naar een minimale CO²-footprint en optimaal gebruik maken van hernieuwbare milieuvriendelijke energiebronnen.

  9. Kwaliteit van de directe leefomgeving.
  Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving door visuele integratie van het bedrijf, het bevorderen van biodiversiteit en het beperken van lawaai, trillingen, straling, licht, en emissies naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater.

  10. Duurzame logistiek en mobiliteit
  Inspanningen leveren naar duurzame transport- en logistieke activiteiten in het bedrijf in samenspraak met klanten en leveranciers. Acties ondernemen om de globale verkeersimpact van de bedrijfsactiviteiten te reduceren en bijdragen tot een duurzame en veilige mobiliteit.

  Vandeasteele Houtimport engageert zich om elk jaar per thema verschillende acties uit te werken. Deze acties hoeven niet steeds gepaard te gaan met grote investeringen. Ook kleine maatregelen, sensibilisatieacties en verbeteringen van bestaande acties worden uitgevoerd.

  Vanaf 2018 vormen de 17 SDG's het universele kader.

Hoe vaak traint VDC zijn medewerkers over onderwerpen die verband houden met duurzaamheid en transparantie?

Dit is een doorlopend proces. Onze mensen wonen conferenties, vergaderingen, beurzen, webinars en expertgroepen bij om zichzelf en hun collega's permanent te trainen, alle relevante updates te delen via intranet en driemaandelijkse informatie-uitwisselingssessies.

We streven naar veerkrachtige mensen die proactief het hoofd kunnen bieden aan de toekomstige duurzaamheidsuitdagingen in de houtindustrie.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee VDC wordt geconfronteerd bij het waarborgen van duurzaamheid?

Een gebrek aan informatie en misinformatie blijft een grote uitdaging. Daarom investeren we fors in 100% traceerbaarheid en transparantie dankzij technologische evoluties zoals Advanced Digital Fingerprints en Block Chain-technologie.

Al onze medewerkers zetten zich volledig in om alle informatie te verzamelen en te verifiëren, om zo te garanderen dat de internationale certificeringsnormen volledig worden gerespecteerd of zelfs overtroffen worden doorheen de hele toeleveringsketen.

Om desinformatie proactief te bestrijden, heeft Vandecasteele in 2019 een lokale Sustainability Field Supervisor in Brazilië aangesteld om ervoor te zorgen dat onze duurzaamheidsverplichtingen worden nagekomen.

Hoe draagt VDC bij tot de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties? Concrete projecten en cijfers?

In 2020 behaalden we ons Unitar Cifal Certificaat "SDG PIONEER".
Dit wil zeggen dat we over een tijdspanne van 3 jaar de 17 SDG’s geïntegreerd hebben in onze dagelijkse bedrijfsvoering. 
Ons volgende engagement is “UNITAR – SDG Champion” worden.  De integratie van de 17 SDG’s in de dagelijkse bedrijfsvoering staat hier centraal samen met de 5 P’s (People - Planet - Prosperity – Partnership en Peace)

Hoe minimaliseert VDC afval?

Het tropische hout wordt geleverd in houten kisten die 100% herbruikbaar zijn. Een deel van het Scandinavisch naaldhout wordt nog steeds in plastiek verpakking geleverd. We overtuigen onze leveranciers om geen plastiek verpakkingen meer te gebruiken.

Als er toch nog plastiek verpakking bij ons binnenkomt, verwijderen we de plastiek en verzamelen we de folie in een container voor recyclage door een lokale partner.

Hoe vermindert VDC het energieverbruik? Verantwoorde productie?

Ons belangrijkste energieverbruik bestaat uit LEDverlichting waarvan de energie maximaal wordt opgewekt door onze eigen zonnepanelen. De energie van de vrachtwagens en zijladers is diesel. Alle motoren voldoen aan de meest actuele milieuvriendelijke EURO norm.

Hoe verbetert VDC sociale gelijkheid en mensenrechten? Gendergelijkheid?

We streven naar gendergelijkheid op alle niveaus. We nemen mensen aan op basis van talenten en vaardigheden zonder gendervoorkeur. Naast bijna gendergelijkheid binnen al ons management-, kantoor- en verkoopteam, hebben we één vrouwelijke vrachtwagenchauffeur en streven we ernaar om de gendergelijkheid in al onze medewerkers te blijven verhogen.

Hoe ondersteunt VDC de ontwikkeling van lokale gemeenschappen?

Door de aankoop van gecertificeerd hout en dan in het bijzonder FSC® gecertificeerd hout worden 14 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ingevuld.  Zó dragen wij ons steentje bij, bij het voorzien van scholen, ziekenhuizen en woningen voor de  lokale gemeenschap.

Houdt VDC een “Blacklist” bij van onethische / niet-duurzame leveranciers?

Uiteraard zijn we niet alleen wettelijk verplicht, maar ook volledig toegewijd om elke inbreuk op internationale wetgeving of certificeringsnormen te melden.  Vandecasteele Houtimport houdt een register bij van alle geschillen en remediërende maatregelen met betrekking tot de activiteiten. We ondernemen passende maatregelen en we documenteren onze acties en hun doeltreffendheid. Bovendien documenteren we het volledige proces van het geschil tot de behandeling ervan, inclusief het onderzoeksproces en de beslissing.